General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารฯ ที่เข้าร่วมทอลอง BLMS ขั้นต้น Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Fri, 6 Jan 2012, 07:12 PM
กำหนดการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Fri, 6 Jan 2012, 11:13 AM
รายชื่อผู้เข้ารับการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Fri, 6 Jan 2012, 11:10 AM
Download แผนการจัดการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Sun, 16 Oct 2011, 08:13 PM
Download หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Sun, 16 Oct 2011, 11:21 AM
User and Password สำหรับการเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Sun, 16 Oct 2011, 11:17 AM
กำหนดการทดสอบระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Sat, 15 Oct 2011, 09:48 AM
TEST Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon Saruthipong Bhuwatvaranon 0 Saruthipong Bhuwatvaranon
Mon, 10 Oct 2011, 03:36 AM