Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon
User and Password สำหรับการเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์
by Saruthipong Bhuwatvaranon - Sunday, 16 October 2011, 11:17 AM
 
User and Password สำหรับการเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและวิพากษ์ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ User name : ppcbe01 และ Password : Pom@ppcbe88 ในการ Log in เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์