Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon
กำหนดการทดสอบระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น
by Saruthipong Bhuwatvaranon - Saturday, 15 October 2011, 09:48 AM
 
ทดสอบระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น โดยผู้บริหารโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2554