Picture of Saruthipong Bhuwatvaranon
กำหนดการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น
by Saruthipong Bhuwatvaranon - Friday, 6 January 2012, 11:13 AM
 

เรียนเชิญผู้เข้ารับการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 7-8 เดือนมกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.   ณ ห้องปฏิบัติการปริญญาเอกสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา (05202) ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี